Všeobecné obchodní podmínky

Vážený zákazníku,

tato chvíle je pro nás velice významná. Naše produkty a služby v oblasti obchodování na burze tvoříme s vášní pro obchodování a vy se chystáte některý z nich od nás zakoupit. Obchod je pro nás spolu-práce. Dlouhodobá a oboustranně prospěšná. Užitek, který získáváte s našimi službami a obsahem je pro nás důležitý a přejeme si, aby jste byli maximálně spokojeni a naplnil naší vizi, kterou je poskytovat vám prvotřídní služby při obchodování na burze. Přečtěte si prosím pečlivě následující řádky. Právní pravidla a obchodní podmínky dodržujeme a byť si v administraci nelibujeme, tak tyto obchodní podmínky chrání vás i nás pro případ, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Přejeme si, aby se tak nikdy nestalo a vy jste se stali našimi spokojenými zákazníky, kteří s námi půjdou ještě mnoho let.

Účinnost od 12.7.2021

Vydáním a zveřejněním nových aktualizací obchodních podmínek se automaticky nahrazují znění starší.

Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále VOP ) se vztahují na produkty a služby ( dále Obsah ) poskytované portálem tradestreet.io, zejména aplikace TradeStreet, kurzy, webináře, semináře a další vzdělávací materiály zveřejněné na webech společnosti FinovaTech s.r.o. Objednáním produktu nebo služby souhlasí uživatel s VOP a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatelem Obsahu a služeb je FinovaTech s.r.o., Jičínská 226/17, Žižkov, 130 00 Praha, IČO: 19630573,  e-mail: podpora@tradestreet.cz, ( dále Poskytovatel ).

1.2. Uživatelem je fyzická či právnická osoba, která objednala nebo užívá Obsah a služby Poskytovatele.

2. PŘEDMĚT SLUŽBY

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k aplikaci TradeStreet a Obsahu v elektronické formě, dle konkrétního produktu.

2.2. Videa jsou dostupná ve formě on-line streamingu dat. Uživatel bere na vědomí, že pro sledování videí je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu.

2.3. Videa lze sledovat pouze na zařízeních podporujících Adobe Flash.

2.4. Veškerá díla na webu www.tradestreet.czwww.tradestreet.io , www.tradestreet.ai, jako jsou aplikace TradeStreet, ebooky, online kurzy, videa, články, Workshopy, webináře a všechny vytvořené obsahy podléhají autorským právům.

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “ u objednávkového formuláře. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3.2. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

3.3. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  produktu nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

3.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

3.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

3.8. Právo k užití produktů/služeb přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a doručením přístupových údajů.

3.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online aplikace, vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 

4.CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

4.1. Cena produktů a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

4.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

4.3.Cenu produktu či služby hradí zákazník bezhotovostním způsobem.

4.4. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Stripe, Inc., případně GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe, Inc. nebo GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

 1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 3. automatická opakovaná platba kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 4. bankovním převodem na základě faktury

PODMÍNKY OPAKOVANÝCH PLATEB – V případě zakoupení licence TradeStreet formou pravidelného členství

V případě zakoupení licence formou pravidelného členství k aplikaci TradeStreet nabízené na stránce www.tradestreet.cz a www.tradestreet.io  zákazník zvolením platby prostřednictvím platební karty souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby. Zákazník zaplacením získává licenci k osobnímu užití aplikace TradeStreet na zvolené období.

 • Tarify a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny na webové stránce produktu a v prodejním formuláři.
 • Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami jsou zákazníkovi zasílány emailem.
 • Jde o automatické strhávání půlroční nebo roční platby za službu. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti Stripe Inc. či GOPAY s.r.o. poprvé 1 půlrok nebo v případě ročního předplatného 1 rok ode dne, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě.
 • V případě zakoupení licence k aplikaci TradeStreet s pravidelným fixním půlročním členským poplatkem využívá prodávající k uhrazení automaticky opakované platby kartou. Zákazník se vyplněním prodejního formuláře zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši uvedené na stránce objednávky členství a to po celou dobu trvání členství a dává souhlas, aby tento členský poplatek byl automaticky každý půlrok nebo každý rok stržený z platební karty zákazníka, kterou byla provedena první úhrada členství, a to po celou dobu trvání členství v objednané službě.
 • Při vzniku opakované platby zákazník souhlasí se založením a parametry opakované platby a s uložením platebních údajů na straně platební brány Stripe Inc. či GOPAY s.r.o.
 • Vždy 7 dnů před automatickým stržením další platby bude zákazník informován automaticky vygenerovaným emailem, tedy zálohovou fakturou na další předplatné TradeStreet. Pokud náš kontakt nemáte uložený, mohou tyto e-maily padat do Spamu či do jiných složek. Proto si uložte náš kontakt podpora@tradestreet.cz do svých kontaktů a kontrolujte všechny tyto složky ve své schránce.
 • Zrušení opakované platby. Pokud chce zákazník automaticky opakovanou platbu zrušit, musí tak učinit alespoň 7 kalendářních dnů před stržením platby za členství na další období a to zasláním žádosti o zrušení písemně na: podpora@tradestreet.cz . 

V případě zakoupení TradeStreet licence “Navždy” získává zákazník přístup k aplikaci TradeStreet po dobu existence aplikace bez dalších měsíčních poplatků. 

Platba je jednorázová a zákazník uhrazením získává licenci k osobnímu užití aplikace TradeStreet.

Licence “Navždy” je nepřenositelná na další osoby.

 

5.DODACÍ PODMÍNKY

5.1. U licence aplikace TradeStreet, online vzdělávacích produktů, videí nebo členství se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

5.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

6.PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením elektronického Obsahu své internetové připojení. Za dostatečnou kvalitu konektivity a technického vybavení ( HW a SW ) je odpovědný sám Uživatel.

6.2. Uživatel se zavazuje dodržovat Autorská práva.

6.3. Pokud k tréninkům využíváte aplikaci Telegram, je nutné tuto aplikaci nastavit tak, abyste měli uvedené celé jméno a reálnou fotografii.

7.PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

7.1. V případě aplikace TradeStreet a elektronického Obsahu, musí Poskytovatel nastavit Uživateli přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

7.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit, bez náhrady, přístup Uživatele k aplikaci TradeStreet a elektronickému Obsahu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat Autorská práva.

7.3. Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k aplikaci TradeStreet a elektronickému Obsahu v následujících případech:

7.4. Jakékoliv video a obsah aplikace TradeStreet je během pěti minut streamován pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.

7.5. Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video a obsah Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.

7.6. Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob užívání obsahu aplikace TradeStreet a přehrávání videí.

7.7. Poskytovatel může přiměřeně informovat, např. formou reklamních sdělení, Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou na podpora@tradestreet.cz .

7.8. V případě nedostupnosti elektronického Obsahu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl Obsah dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k Obsahu, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

 

8.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od dodání produktu či služby a to bez udání důvodu.

8.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den od dodání produktu či služby musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Žádost zašlete na e-mail: podpora@tradestreet.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • V případě nadstandardních služeb, výjimek a speciálních žádostí nad rámec zakoupené služby, se kterou je zákazník podrobně seznámen vždy na objednávkové stránce dané služby, jsme oprávněni si účtovat poplatek z dané služby až do výše 20% z ceny služby.

8.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny
 • porušení povinností na ochranu autorského práva ze strany zákazníka
 • sdílení svých přístupových údajů třetí osobě
 • přístup k aplikaci skrz vícero IP adres v jeden moment přes jedno uživatelské jméno
 • veřejné sdílení obsahu aplikace TradeStreet formou printscreenu nebo videí
 • stažení videí či jakýchkoliv dalších informací z aplikace TradeStreet do svého počítače, cloudu, uložiště či jiného uložiště digitálních dat

            

9.Ochrana autorských práv

9.1. Aplikace TradeStreet je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

9.2. Uživatel se zavazuje nestahovat obsah z aplikace TradeStreet a videa z on-line kurzů na svůj pevný disk, cloud či jiné off-line či on- line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu a obsahu aplikace TradeStreet. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

9.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu a aplikace TradeStreet umístěna.

9.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k aplikaci TradeStreet a on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

9.5. V případě prokázaného porušení tohoto článku, zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

9.6. Provozovatel webových stránek FinovaTech s.r.o. může použít vaše jméno, logo, obrázky a vaše veřejné příspěvky pro popsání produktů a služeb, které vám poskytuje ve svých reklamních a propagačních materiálech. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoliv dotazy, připomínky, návrhy, nápady, příspěvky, výsledky, rozhovory, myšlenky, komentáře, obrázky, videa a zpětné vazby či jiné informace, které jste poskytli na webových stránkách, na veřejných forech, chatech, živých vysílání, Skype rozhovorech, e-mail zprávách a konferencí nejsou důvěrné a mohou se stát výhradním majetkem společnosti. Společnost může vlastnit výhradní práva, včetně všech práv k duševnímu vlastnictví, a má nárok na neomezené využívání a šíření těchto obsahů pro jakýkoliv účel, komerční nebo jiný, bez vašeho potvrzení nebo náhrady pro vás.

10. PRAVIDLA UZAVŘENÉ DISKUZE K OBSAHU

10.1. Součástí Obsahu může být uzavřená diskuze, je-li to výslovně zmíněno v nabídce.

10.2. Uživatel má právo na přístup do diskuze. Jedná se o privilegium nikoliv povinnost poskytovatele umožnit přístup do diskuze zákazníkovi.

10.3. Uživatel má povinnost uvést své pravé jméno a nahrát svůj profilový obrázek s viditelným obličejem, pokud chce mít přístup k diskuzi.

10.4. Uživatel má povinnost se řídit pravidly diskuze, které jsou k dispozici před vstupem do diskuze. Uživatel má povinnost si je přečíst, potvrdit a řídit se jimi. 

10.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze a případně smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem bez uvedení důvodu.

10.5. Je-li v rámci Obsahu provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.

11. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

11.1. Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti obchodování s akciemi, komoditami, opcemi či jinými finančními deriváty, on-line podnikání a osobního rozvoje. Informace, které zprostředková aplikace TradeStreet a lektoři on-line programů a kurzů jsou pouze návody a osobními názory. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxiza Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod. Neneseme žádnou zodpovědnost za Váš zdravotní stav a způsobilost a zásah vyšší moci (i v průběhu užívání aplikace TradeStreet či školení), která Vám může bránit ke konzumaci obsahu a vykonání patřičné činnosti. Zakoupením jakékoliv naší služby prohlašujete, že jste racionálně zvážili svůj zdravotní, psychický i fyzickým stav a jste schopný naše služby v plném rozsahu konzumovat.

11.2. V případě vzdělávacích produktů a užívání aplikace TradeStreet bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

11.3. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením osobního názoru k dané problematice.

12. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI VÝDĚLKŮ

Souhlasíte, že jsme vám nedali žádné sliby, projekce, garance, návrhy nebo jakékoli jiné garance o vašich budoucích výdělcích nebo že si vyděláte nějaké peníze tím, že si objednáte produkty a služby od FinovaTech s.r.o..

Jakékoliv výsledky výdělků nebo jakékoli příklady výdělků jsou pouze odhady, co je možné vydělat. Není zde žádná jistota a garance, že vyděláte a dosáhnete podobných výsledků jako v příkladech.

Není zde žádná jistota, že předchozích výdělků lze dosáhnout i v budoucnu. Není zde jistota dosažených výsledků ani na základě získaných informací, obsahu, strategií, které prezentujeme na našich webech.

Výsledky, které vidíte na našich webech, aplikaci TradeStreet, v prezentacích nebo webinářích a videích se nedají považovat za “průměrné”. Jsou výjimečné a neexistuje žádná záruka, že se vám jich podaří dosáhnout. Můžete mít výsledky horší i lepší.

Ekonomika, kde podnikáme a obchodujeme ve vlastní zemi i na mezinárodních trzích vytváří nejistotu a ekonomický risk. Ekonomická recese nebo deprese může negativně ovlivnit vaše výdělky a výsledky vytvořené službou a produkty společnosti FinovaTech s.r.o..

Váš úspěch používáním informací nebo strategií, které poskytujeme na webech www.tradestreet.cz a www.tradestreet.io  záleží na spoustě faktorech. V žádném případě nemůžeme vědět, jak se vám bude dařit, protože neznáme vás, vaše okolí, vaši pracovní etiku, vaše odhodlání, vaši motivaci, vaše touhy a vaše dovednosti. Negarantujeme, že zbohatnete, že vyděláte, že se vám bude dařit tak jako teď a že dosáhnete vůbec nějakých výdělků.

Nezodpovídáme za žádné vaše ztráty nebo zničení použitím aplikace TradeStreet, jakéhokoli linku, informace, videa, analýzy získané z našich webových stránek v jakékoli formě.

13. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

13.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

13.2. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

13.3. Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníkovi díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění aplikace TradeStreet, webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. 

13.4. Prodávající si vyhrazuje právo na odstávku aplikace TradeStreet v jakékoliv době bez předchozího upozornění v rámci aktualizací systému. 

13.5. Prodávající nezodpovídá za správnost údajů poskytnutých v aplikaci TradeStreet.

13.6. Prodávající se zavazuje, že v případě výpadku systému a zobrazování dat, které mohou nastat vlivem třetích stran a nenadálých okolností, vynaloží maximum úsilí na nápravu a v co nejkratším možném čase provede opravu.

14. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

14.1. Spokojený zákazník je naším cílem. Pokud máte jakékoliv náměty nebo stížnosti, tak je můžete vyřešit přímo s námi. Můžete nás kontaktovat na e-mail: podpora@tradestreet.cz nebo prostřednictvím chatu v klientské sekci.

14.2. Je-li Klientem Spotřebitel, který je rezidentem EU, má Klient právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů dostupné v zemi bydliště Klienta. Klient může k řešení sporů online využít také platformu na následující webové stránce: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

15.2. zákazník výslovně souhlasí s tím, že může být zdarma zveřejněn na webu, sociálních sítích, ve videích, v rozhovorech a propagačních materiálech.

15.3. Zákazník nesmí poskytnout přístupové údaje k aplikaci TradeStreet žádné třetí osobě.

15.4. Žádné plnění poskytnuté Poskytovatelem zákazníkovi není investiční službou nebo činností ve smyslu právních předpisů upravujících zejména investiční služby a kapitálové trhy.

15.5. Poskytovatel se v nejvyšším možném rozsahu povoleném právními předpisy zříká jakékoliv odpovědnosti vůči zákazníkovi.

15.6. Rozhodným právním řádem je právní řád České republiky a v případě sporu je dána místní příslušnost soudu dle sídla poskytovatele. Pokud účastník podléhá jinému právnímu řádu, nežli je právní řád České republiky, zavazuje se účastník dodržovat i takový právní řád, kterému podléhá, a to výlučně na svou odpovědnost.

15.7. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

15.8. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

15.9. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci Obsahu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Poskytovatel není registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li v Obsahu zmiňovány konkrétní finanční produkty, akcie, komodity, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Poskytovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat s těmito nástroji je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

15.10. Rozhodným právním řádem je právní řád České republiky a v případě sporu je dána místní příslušnost soudu České republiky. Pokud klient podléhá jinému právnímu řádu, nežli je právní řád České republiky, zavazuje se klient dodržovat i takový právní řád, kterému podléhá, a to výlučně na svou odpovědnost.

15.11. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).

15.12. Upozornění: Výkon výnosů insiderů, analytiků TradeStreet a Analyst Algo je založen na zpětně testovaných výsledcích. Zpětně testovaný výkon není ukazatelem budoucích skutečných výsledků. Výsledky odrážejí výkonnost strategií, která nebyla v minulosti investorům nabízena, a nepředstavují výnosy, kterých kterýkoli investor skutečně dosáhl. Zpětně testované výsledky jsou vypočítány zpětnou aplikací modelu vytvořeného na základě historických dat a na základě předpokladů nedílných s modelem, které mohou nebo nemusí být testovatelné a podléhají ztrátám. Obecné předpoklady zahrnují: Společnost XYZ by byla schopna koupit cenné papíry doporučené modelem a trhy byly dostatečně likvidní, aby umožnily veškeré obchodování. Změny v těchto předpokladech mohou mít významný dopad na prezentované zpětně testované výnosy. Pro účely modelování byly učiněny určité předpoklady a je nepravděpodobné, že budou realizovány. Neposkytují se žádná prohlášení ani záruky ohledně přiměřenosti předpokladů. Tyto informace jsou poskytovány pouze pro ilustrativní účely. Zpětně testovaný výkon je vyvíjen s výhodou zpětného pohledu a má svá vlastní omezení. Konkrétně, zpětně testované výsledky neodrážejí skutečné obchodování ani vliv podstatných ekonomických a tržních faktorů na rozhodovací proces. Vzhledem k tomu, že obchody nebyly ve skutečnosti provedeny, výsledky mohly být pod nebo nadměrně kompenzovány za dopad, pokud vůbec nějaký, určitých tržních faktorů, jako je nedostatek likvidity, a nemusí odrážet dopad, který mohly mít určité ekonomické nebo tržní faktory o rozhodovacím procesu. Zpětné testování dále umožňuje upravovat metodologii výběru zabezpečení, dokud nebudou minulé výnosy maximalizovány. Skutečný výkon se může výrazně lišit od zpětně testovaného výkonu. Zpětně testované výsledky jsou upraveny tak, aby odrážely reinvestice dividend a jiných výnosů, a pokud není uvedeno jinak, jsou prezentovány bez poplatků a nezahrnují vliv zpětně testovaných transakčních nákladů, manažerských poplatků, výkonnostních poplatků nebo výdajů, je-li to relevantní. Vezměte prosím na vědomí, že je třeba vzít v úvahu všechny regulační aspekty týkající se prezentace poplatků. Do výpočtu není zahrnut žádný peněžní zůstatek ani peněžní tok.